వాక్యసందేశముPost Date:2016-10-07//No:140

మనస్సు

మనస్సు
»  మనస్సు
Post Date:2016-10-07
»  ఆధ్యాత్మిక వస్త్రములు
Post Date:2016-09-30
»  ప్రార్ధించగలిగినప్పుడు చింతించుట ఎందుకు?
Post Date:2016-07-08
»  నిజమైన స్వాతంత్య్రము
Post Date:2015-08-14
»  సేవ ఎవరు చేయగలరు?సేవ ఎలా చేయాలి?
Post Date:2015-08-01
»  భస్మ బుధవారము
Post Date:2015-02-13
»  మనం ఆయనను ప్రేమించిన యెడల!
Post Date:2015-02-06
»  లోతునకు నడుచుట...
Post Date:2015-01-02
»  క్రొత్త - ఆత్మీయ దీవెనలు
Post Date:2014-12-26
»  నాలుగవ జ్ఞాని
Post Date:2014-12-22
»  క్రిస్మస్‌ ట్రీ
Post Date:2014-12-12
»  బైబిలులోని ఆఖరు సిద్ధాంతం ప్రకటన 22:7,12,20
Post Date:2014-11-21
»  మీ ప్రార్ధన ఎలా ఉంది?
Post Date:2014-11-14
»  జవాబు
Post Date:2014-11-08
»  ప్రవక్తయైన సమూయేలు ఆత్మను కర్ణపిశాచిగల స్త్రీ యెట్లు రప్పింపగలిగెను?
Post Date:2014-11-01
»  నోవహు జల ప్రళయము
Post Date:2014-10-24
»  భక్తుల ఉపవాసము!
Post Date:2014-10-18
»  ఆకలి కలుగజేసి అద్భుతముగ ఆశీర్వదించే దేవుడు
Post Date:2014-10-10
»  యాకోబు అంటే ఎందుకు ప్రేమ.. ఏశావు అంటే ఎందుకు ద్వేషము
Post Date:2014-10-04
»  ప్రభువు సౌందర్యం
Post Date:2014-09-26
»  దేవునికి సహాయపడుట
Post Date:2014-09-19
»  ఇప్పుడే అందిన వార్త !
Post Date:2014-09-12
»  దైవ భయము
Post Date:2014-09-05
»  గురువైన యేసు విద్య
Post Date:2014-08-30
»  లేఖనముల ఆధారంగా రాకడ లెక్కలు
Post Date:2014-08-15
»  స్వాతంతోద్య్రమములో క్రైస్తవులు
Post Date:2014-08-08
»  ఉదయకాల ప్రార్థనా మహత్యం
Post Date:2014-08-01
»  ''పడగొట్టడమా? నిలబెట్టడమా?''
Post Date:2014-07-25
»  మీకు తెలుసా ఈ క్రైస్తవులను గూర్చి..?
Post Date:2014-07-18
»  ఉజ్జీవానికి అవరోధాలు
Post Date:2014-07-04
»  అంత్య కాలములో ఆకలి.....
Post Date:2014-06-27
»  యేసుక్రీస్తు భారతదేశం వచ్చారా?
Post Date:2014-06-20
»  తండ్రి
Post Date:2014-06-13
»  ప్రార్ధన
Post Date:2014-06-06
»  ఆది అపోస్తలిక సంఘ లక్షణములు
Post Date:2014-06-03
»  కానా పెండ్లి విందు
Post Date:2014-05-24
»  పది ఆశీర్వాదములు
Post Date:2014-05-16
»  తల్లి (యెషయా 66:13)
Post Date:2014-05-13
»  మోషే - ఏడు గొప్ప సాకులు
Post Date:2014-05-09
»  బదరీ వృక్షము
Post Date:2014-05-02
»  యేసుక్రీస్తు విషయములో పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య
Post Date:2014-04-25
»  యేసుక్రీస్తు పురుత్థానం
Post Date:2014-04-18
»  పునరుత్థానుని నమ్మనివారు
Post Date:2014-04-18
»  మట్టలాదివారము
Post Date:2014-04-11
»  యేసుక్రీస్తు మరణం శాస్త్రీయమైనదేనా?
Post Date:2014-04-11
»  క్రీస్తు సిలువ వేయబడినందున
Post Date:2014-04-04
»  క్రీస్తు సిలువ వేయబడినందున
Post Date:2014-04-04
»  సిలువ యాత్రలో మూడు గుంపులు
Post Date:2014-03-28
»  జీవశ్చవాన్ని నాడు, జీవిస్తున్నాను నేడు
Post Date:2014-03-21
»  
Post Date:2014-03-14
»  శ్రమలు తెచ్చే సిరులు
Post Date:2014-03-07
»  భస్మ బుధవారం
Post Date:2014-02-28
»  దేవుని పోలిక
Post Date:2014-02-21
»  దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన మహిమ ఎట్టిది?
Post Date:2014-02-15
»  గిలాదు పర్వతముల మీది మేకల మందలను పోలి యున్నది
Post Date:2013-11-16
»  కృతజ్ఞతార్పణలు
Post Date:2013-11-10
»  వ్యాధులెందుకు వస్తున్నాయి ?
Post Date:2013-11-02
»  మతోద్ధారణ పండుగ
Post Date:2013-10-28
»  ఆధ్యాత్మిక బలం
Post Date:2013-10-21
»  సజీవుని బావి
Post Date:2013-10-13
»  ఆపరేషన ఆండ్రూ
Post Date:2013-10-04
»  ప్రార్ధనలో మనము గుర్తుంచుకొనవలసిన విషయములు
Post Date:2013-10-01
»  నీవు తాళవృక్షమంత తిన్ననిదానవు. ( పరమ :7:7 )
Post Date:2013-09-19
»  ఆయనతో నడక సాధ్యమా
Post Date:2013-09-12